กสิกรไทย ผนึกพันธมิตรใหญ่ นำร่องโครงการ NDID เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

กสิกรไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทดสอบโครงการ “การเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วย NDID (National Digital ID) ตามนโยบายการพัฒนาตลาดทุนยุคดิจิทัลของสำนักงาน ก.ล.ต.” ซึ่งบล.กสิกรไทย เริ่มทดสอบให้บริการกับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่เคยถ่ายรูปใบหน้าเพื่อใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า สำหรับการยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้ว เพื่อใช้เปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ผ่าน K PLUS ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยสูงสุด ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริการในตลาดทุนมากขึ้น ซึ่งโครงการของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่นำระบบ NDID มาช่วยยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ออนไลน์จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่สูง สอดคล้องกับมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในระดับสากล ทั้งยังช่วยรองรับสภาวการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ที่ธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บล.กสิกรไทยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดี (KBank RP Proxy) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านดิจิทัล และตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID – NDID) ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ช่วยให้นักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาธนาคารหรือสำนักงาน รวมถึงมั่นใจในความปลอดภัย และสามารถทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักลงทุนที่เปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนธุรกรรมซื้อขายหุ้นบนช่องทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 80% ของธุรกรรมทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนนโยบายการพัฒนาตลาดทุนยุคดิจิทัล โดยได้พัฒนาบริการ RP Proxy ซึ่งเป็นเทคโนโลยี API ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดี ช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินผ่าน NDID และต่อยอดไปสู่การให้บริการอื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อผ่าน NDID ได้ในอนาคต โดยการเชื่อมต่อ KBank RP Proxy ดังกล่าวเป็นการทดสอบกับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่เคยถ่ายรูปใบหน้าเพื่อใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าสำหรับการยืนยันตัวตนกับธนาคารกสิกรไทยแล้ว ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ซึ่งบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ National Digital ID (NDID) คือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ซึ่งธนาคารพาณิชย์เริ่มใช้การยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อบัญชีเงินฝากมาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานไปสู่บริการอื่น เช่น การเปิดบัญชีลงทุน การซื้อประกัน การขอสินเชื่อ