SVL Group จัดกิจกรรม UNICORN Workshop

 

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร จัดกิจกรรม UNICORN Workshop ติดอาวุธทางความคิดให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการ THE UNICORN BY SVL โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมแนวคิด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อานวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขัน ณ CU Innovation Hub เมื่อวันก่อน