คปภ. ประชุมผ่านจอภาพสามจังหวัดชายแดนใต้พร้อมคลอดมาตรการ “พักการผ่อนชำระหนี้”

เลขาธิการ คปภ. ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ สำนักงาน คปภ.สามจังหวัดชายแดนใต้ • กำชับเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชน พร้อมคลอดมาตรการ “พักการผ่อนชำระหนี้ ค่าเสียหายเบื้องต้น” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ พบว่า มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และพนักงาน คปภ. รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ด้านประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ จึงได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ระหว่างคณะผู้บริหาร คปภ. ส่วนกลาง ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมอบนโยบายด้านประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยกำชับให้ผู้อำนวยการภาค กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ติดตามการปฏิบัติงานตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. เช่น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 หรือ ประกาศการขายประกันเฉพาะกิจ Digital Face to Face โดยเปิดช่องให้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบ Face to Face โดยจะใช้เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ จากสภาพปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ต้องชำระหนี้ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ มีข้อจำกัดในการชำระหนี้ดังกล่าว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ โดยเลขาธิการ คปภ. ได้ลงนามในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบในการดำรงชีพของลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น และเพื่อให้ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องชดใช้เงินที่มีการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยให้สิทธิลูกหนี้ที่ได้ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้แล้วสามารถพักการผ่อนชำระหนี้ โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ส่วนลูกหนี้ที่ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาชำระหนี้ในงวดแรกออกไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่ทำสัญญา

“มาตรการพักการผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นมาตรการล่าสุดของสำนักงาน คปภ. ในการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นผลจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน โดยสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดที่ดูแลพื้นที่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงได้มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนสวัสดิภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพในการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชน โดยมาตรการพักการผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 และใช้กับลูกหนี้ฯ ทั่วประเทศ” เลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนท้าย