ไทยประกันชีวิตขานรับมาตรการรัฐ ลดความเสี่ยง COVID-19 ให้พนักงาน Work from Home

ไทยประกันชีวิตขานรับมาตรการรัฐ ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ให้พนักงาน Work from Home เข้าทำงานได้ไม่เกิน 30% ยันไม่กระทบลูกค้า สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ทั้งจ่ายเบี้ยฯ เคลมสินไหม รับเงินผลประโยชน์ ชี้สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Social Media ได้หลากหลาย หรือทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านไทยประกันชีวิต iService ลดการเดินทางเข้าสาขา

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อขานรับนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีมติประกาศใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความห่วงใย ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholder) ทั้งพนักงาน ผู้เอาประกัน คู่ค้า และสังคมโดยรวม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home และเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานได้ไม่เกิน 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ พนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี และพนักงานที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้ปฏิบัติงานที่บ้านทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการดำเนินงานทุกด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน และเกิดความต่อเนื่องในการให้บริการผู้เอาประกัน ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและแผนบริหารงานในภาวะภัยพิบัติ หรือ Business Continuity Plan (BCP) โดยผู้เอาประกันสามารถใช้บริการต่างๆ อาทิ การเรียกร้องสินไหมทดแทน การชำระเบี้ยประกันภัย การรับเงินผลประโยชน์-เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ศูนย์บริการข้อมูล ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 และบริการอื่นๆ ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ และ Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com, เฟซบุ๊กไทยประกันชีวิต, Line Official Account @Thailifeinsurance และ Twitter @ThaiLifePLC รวมถึงการทำธุรรรมด้วยตัวเองผ่านบริการไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลตามกรมธรรม์หรือเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ tl.thailife.com/iservice โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขา อันจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้เอาประกันอีกทางหนึ่ง

นายไชยกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เอาประกันที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ขอให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองทุกกรณี ครอบคลุมถึงการติดเชื้อ COVID-19 ตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

“อยากขอความร่วมมือคนไทยทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อันจะช่วยสร้างความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดีให้กับตัวท่านเอง และคนที่ท่านรัก รวมถึงลดภาระในการดูแลรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ ซี่งขณะนี้เสียสละทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายไชยกล่าว