‘เอไอเอ’ ส่งมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยบรรเทา ความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าส่งความห่วงใยถึงประชาชนคนไทย ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) ซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่คนไทยและทั่วโลกต่างวิตกกังวล โดยนอกจากการออกมาตรการมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ ในกรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แล้ว ล่าสุด เอไอเอ ประเทศไทย ได้เคาะมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายจากสำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

 

  1. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563  และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับจากงวดชำระดังกล่าว

 

  1. ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) ไปให้ได้อย่างปลอดภัย โดยหากท่านใดต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกไปที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/help-support/announcement/covid-19.html หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง