กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจาก COVID-19

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลของบริษัทฯ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยบริษัทฯ จะมอบค่าชดเชยรายวัน วันละ 1,250 บาท นานสูงสุดไม่เกิน 20 วัน และในกรณีเสียชีวิต บริษัทฯ มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2563

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งสร้างความวิตกกังวลกับคนไทยเป็นอย่างมาก ในขณะนี้ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งห่วงใยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งดำเนินมาตรการช่วยบรรเทาความวิตกกังวลจากการเจ็บป่วยกระทันหัน หรืออาจเกิดความสูญเสียแก่ลูกค้าที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) บริษัทฯ จึงมีความยินดีมอบผลประโยชน์พิเศษความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท สำหรับลูกค้าทุกคนที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัทฯ และหากลูกค้ามีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพรายบุคคลกับบริษัทฯ ก็จะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 1,250 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) รวมสูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นต้องมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

·       บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับและพิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วย และ/หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19 

·       จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้ จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีกรธรรม์รายบุคคล และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพกับบริษัทฯ มากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม

·       หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยใดๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวนี้*

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นดูแล และห่วยใยสุขภาพของลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การช่วยให้ลูกค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง