รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประเภททั่วไป จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พนักงานทีคิวเอ็ม ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

 

ผมเชื่อว่าการมีความรักให้กับทุกสิ่ง เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขครับ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้โอกาสในครั้งนี้ นับจากนี้ไปจะใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจนายหน้าประกันภัยของไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” ดร.อัญชลิน กล่าว