วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถวัดตะกล่ำ

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข เจ้าอาวาสวัดวัดตะกล่ำ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท พร้อมด้วย นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำมาถวาย เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความทรุดโทรมจากภัยน้ำท่วม พื้นผุพัง ผนังปูนมีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึม รวมถึงเมรุที่มีสภาพแตกร้าวเกิดจากการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ วัดตะกล่ำ เป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลกับชุมชน สังคม ทั้งในด้านฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน สนับสนุนความสะดวกในการประกอบศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการสนับสนุนโครงการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดตะกล่ำดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป