วิริยะฯ – กรมการขนส่งฯ จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2563 เปิดอบรม 3 รุ่น “ก.พ.-พ.ค.-ก.ค.”

วิริยะประกันภัย ผสานความร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เผยปี 2562 จัดขึ้น 3 รุ่น “ก.พ.-พ.ค.-ก.ค.” มุ่งสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและส่งเสริมความมีวินัยจราจรแก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมไปถึงผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ ซึ่งอาจขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรที่ถูกต้อง และขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการ ขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้น้อยลง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีวินัยและขับรถยนต์อย่างปลอดภัย เกือบ 50,000 คน

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน โดยรุ่นแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ส่วนอีกสองรุ่นจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ (เปิดรับสมัครรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562)

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย ภายหลังอบรมเรียบร้อยแล้วผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ หากสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ และต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถอยู่แล้วหรืออยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (อายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-129-8888 ต่อ 7426 หรือ 7422