วิริยะประกันภัย มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.ตำรวจ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

พล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ หญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์ เภสัชกร (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบ ถุงผ้าใส่ยา จำนวน 5,000 ใบ มูลค่ารวม 500,000 บาท  ภายใต้โครงการ “รักษ์ถุงผ้า No Plastic” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้นำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ  ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ