One Run 2019

นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม “ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019” แก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลน ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน