สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรหลักสูตร การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 จำนวน 75 คน จัดโดยชมรมสินไหมยานยนต์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตต่อไป ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย