คปภ. พบหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล

คปภ. พบหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมเป็นฟันเฟืองเพิ่มศักยภาพนำระบบประกันภัยช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการ คปภ. และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย กับ Mr. Sonephet Inthavong, Deputy Director General พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก State-Owned Enterprise Management and Development, and Insurance Department, Ministry of Finance ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องประชุม กระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งหารือทวิภาคีระหว่างกันในการเตรียมการประชุมประจำปีของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Insurance Regulator Meeting) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562

สำหรับการหารือในครั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว ได้นำเสนอภาพรวมการเติบโต ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทำให้เห็นได้ว่าตลาดประกันภัยของ สปป.ลาวมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันชีวิตที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาอันเนื่องมาจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสนใจการทำประกันชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยของไทยหลายแห่งได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว และมีบทบาทอย่างมากในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความรู้ประกันภัยต่างๆ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจประกันภัยใน สปป.ลาว รวมทั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ถือได้ว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดสำคัญในตลาดประกันภัยของ สปป.ลาว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศในปี 2559 ได้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างดียิ่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการต่างๆ อาทิ มาตรฐานการกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินและการกำกับพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย การพัฒนาบุคลากร รวมถึงความร่วมมือในการประกันภัยรถภาคบังคับสำหรับรถผ่านแดน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยของ สปป.ลาว ส่งผลให้ต้องมีการยกระดับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยครั้งใหญ่ อาทิ การแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และบุคลากรที่มีความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมดำเนินการ

ด้าน Mr. Sonephet Inthavong ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ สำนักงาน คปภ. ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง ทั้งการช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์ ให้คำปรึกษาหารือที่ดีในการพัฒนาระบบประกันภัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ สปป.ลาว ในการนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้การร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจประกันภัย และประชาชนของ สปป.ลาว ให้เข้าถึงและได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย

ในการหารือครั้งนี้คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลการเติบโตของธุรกิจประกันภัยใน สปป. ลาว การร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัยระหว่างกัน และแนวทางในการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย ตลอดจนการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย ทั้งในส่วนของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย เพื่อป้องกันการฉ้อฉล

“สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สปป.ลาว มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดียิ่งตลอดมา ในปี 2563 จึงมีโครงการให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สปป.ลาว เพื่อให้มา training ที่สำนักงาน คปภ. พร้อมกับจัดทำรายงานศึกษาวิจัยในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ความร่วมมือและการให้การสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างกันนี้ จะเป็นฟันเฟืองเพิ่มศักยภาพนำระบบประกันภัยไปช่วยเหลือประชาชนในทุกระดับต่อไป” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย