“อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2561

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปริมาณป่าไม้ที่ลดลงเรื่องๆ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’ และโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการชดเชยพื้นที่ป่า ตลอดจนการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมโครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติบางละมุง (เขาไผ่)

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ กล่าวว่า โครงการ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ริเริ่มขึ้น ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง (เขาไผ่) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชน  และยังเป็นการเดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้พนักงาน คณะครู นักเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) ในนิคมอมตะนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 – 2562 โครงการ อมตะบี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณ 18,000 ต้น

สำหรับปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลหนองหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลโป่ง, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง, นักเรียนโรงเรียนวัดราฎร์สโมสร, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และพนักงานพร้อมผู้บริหารจากกลุ่ม

โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 350 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์กล้าไม้มากกว่า 8 ชนิด ได้แก่ ยางนา พยอม มะฮอกกานี มะขวิด ชมวงศ์ ตะเคียน ประดู่ป่า และพยุง ซึ่งพันธุ์กล้าไม้เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้

“การที่ป่าไม้ของประเทศ จะสามารถเติบโตและคงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น หัวใจสำคัญคือ ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมผนึกกำลัง ร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าที่ปลูก โดยการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โครงการเพื่อสังคมที่ทางบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนอกจาก โครงการ “อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อง, โครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง, โครงการปลูกป่าชายเลน และโครงการ IT สัญจร ฯลฯ จะเห็นได้ว่านอกจากบริษัทจะมีส่วนช่วยในเรื่องการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบไปพร้อมๆ กันด้วย