เอ็ม เอส ไอ จี รับรางวัลบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง

ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง ในโครงการบริษัทเกษียณสุข จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยรางวัลจะมอบให้กับบริษัทที่มีแผนการดูแลสวัสดิการพนักงาน ผ่านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ในการมอบผลประโยชน์ทางการเงิน ด้วยการสร้างความมั่นคงจากการออมให้กับพนักงาน