มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2562

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย โดยนายชัย โสภณพนิช ในนามประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนหัวข้อ นิทานเล่มยักษ์ ฝักใฝ่คุณธรรม จำนวน 30 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562