เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง จาก ก.ล.ต

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง จาก นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย เอไอเอ ประเทศไทย ถือเป็น 1 ใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง เนื่องมาจากการสนับสนุนให้พนักงานเอไอเอเก็บออมเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณ พร้อมทั้งการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการเก็บออม การลงทุน รวมไปถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบัน เอไอเอ ประเทศไทย มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็น 100% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีสมาชิกเลือกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตั้งแต่ 10-15% คิดเป็น 67% ของสมาชิกกองทุน อย่างไรก็ดี เอไอเอ ยังคงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออมและการลงทุนเพื่อให้พนักงานทุกคนมีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอในวัยเกษียณอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ตามคำมั่นสัญญาในการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานมอบรางวัลดังกล่าว
จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก