กสิกรไทย ประกาศตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัย” ขึ้นแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคาร แทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา และแต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะ จัดการ โดยมีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเป็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว