กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 11 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร  ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวน 11,269,696.18 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) ให้แก่บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุลมพายุ ทำให้สต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายอภิเชฐ ทุ่งอ่วน   ประธานบริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด   เป็นผู้รับมอบ  และนางสาวภัทร์รวี วัฒนามงคลวัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจประตูช้างเผือก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  27 กันยายน  2562 ที่ผ่านมา