จิตอาสาไทยประกันชีวิต จัดโครงการ “Sharing’s Day 2019” จัดหารายได้สมทบทุน

เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดโครงการ “Thai Life Sharing’s Day 2019” เชิญชวนบุคลากรไทยประกันชีวิต บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตร ร่วมเป็นจิตอาสา หรือ CSR Volunteer สร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสากลุ่มงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มงาน Bancassurance และสายงานการแพทย์ไทยประกันชีวิต รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันสุขภาพ และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม บูทวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และบูทเกมเพื่อการกุศล นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี ร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน พืชผลและผลิตภันฑ์ทางการเกษตร โดยมีกลุ่มนักดนตรีจิตอาสาผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างบรรยากาศความคึกคักด้วยเสียงเพลง บริเวณชั้น1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ไทยประกันชีวิตมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา พร้อมเป็น “ผู้ให้” และ “แบ่งปัน” เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิต และเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม อันจะเอื้อให้สังคมเข็มแข็งอย่างยั่งยืน