TGIA ร่วมกับ GIAJ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของสองประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้สมาคม และอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของสองประเทศ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association: TGIA) และ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (The General Insurance Association of Japan: GIAJ) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) บูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน เพื่อยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานของทั้งสองสมาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาตลาดการประกันวินาศภัย พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกัน

สำหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองสมาคมและถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการทำงานของทั้งสองสมาคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความแข็งแกร่ง ภายใต้กระแสของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ประเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่บริษัทสมาชิก ดังนั้น ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ MOU นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาคม และอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะได้นำองค์ความรู้ของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบในการศึกษาและนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของไทยให้เจริญเติบโตต่อไป

จากข้อมูลจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้งสองประเทศ พบว่า ในปี 2561 ตลาดประกันวินาศภัยของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนเบี้ยประกันภัยรวม 106 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ในขณะที่ตลาดประกันวินาศภัยของไทยมีจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมเพียง 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท) มีขนาดต่างกันถึง 12.5 เท่า ดังนั้น ในฐานะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดประกันวินาศภัยขนาดใหญ่และชั้นนำของโลก มีความรู้ด้านการประกันภัยในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้าโดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสองสมาคมในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ที่จะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากตลาดประกันภัยญี่ปุ่น และเป็นโอกาสของการพัฒนาความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลาดประกันภัยของทั้งสองประเทศ ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของไทยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นายอานนท์กล่าว

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือของทั้งสองสมาคมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yasuzo Kanasugi นายกสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) ร่วมลงนามกับ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของทั้งสองประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยาน

ภายใต้ประเด็นความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ได้แก่
1. การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดประกันภัยของทั้งสองประเทศ สถิติการประกันภัย กฎหมายและข้อบังคับการกำกับดูแลการประกันภัย และกิจกรรมของทั้งสองสมาคม เป็นต้น
3. การเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองสมาคม
4. การศึกษาโครงการร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสมาคม และ/หรือบริษัทสมาชิก

สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 (73 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างมั่นคงและรักษาความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนร่วมสร้างสังคมที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ปัจจุบัน GIAJ มีบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยในญี่ปุ่นรวม 28 บริษัท