อลิอันซ์ อยุธยา  บรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย ขยายเวลารับชำระเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา  ประกันชีวิต ร่วมแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะวิกฤติอุทกภัย ที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ด้วยการประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 32 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี สระแก้ว ลำปาง เลย สุโขทัย ศรีสะเกษ และสกลนคร

นายโรเบิร์ต พอล เกรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพประจำประเทศไทย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นของพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัย โดยเฉพาะผู้เอาประกันภัยของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและได้รับผลผลกระทบจากสถานการณ์โดยตรง บริษัทฯ หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติในช่วงนี้ โดยขยายเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย และยกเว้นดอกเบี้ยการต่ออายุกรมธรรม์ ดอกเบี้ยเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ฉบับใหม่แทนบับเก่าที่สูญหาย หรือชำรุด แก่ผู้เอาประกันภัย ที่มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว

มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน มีรายละเอียดังนี้ 1.)กรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 บริษัทจะขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยไปอีก 60 วัน เป็น 90 วันนับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย 2.)กรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 หากผู้เอาประกันขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะยกเว้นการตรวจสุขภาพ และดอกเบี้ยในระหว่างนั้น 3.)กรมธรรม์ที่นำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 หากผู้เอาประกันภัยชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติภายใน เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระ เบี้ยประกันภัย บริษัทจะยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น 4.)ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยผู้เอาประกันนำส่งคำร้องขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่พร้อมแนบใบแจ้งความ มายังฝ่ายกรมธรรม์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ต่อไป 

อลิอันซ์ อยุธยา หวังว่านโยบายการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ผู้เอาประกันภัยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง