บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.5 ล้านบาท ฟื้นฟูพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้ ปีที่ 13

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร นางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และนายจิรเมธ อัชชะ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,575,000 บาท แก่ผู้อำนวยการและครูตัวแทนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จำนวน 13 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บ้านปูฯ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ให้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 129 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล