กสิกรไทย รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานทีโอที มูลค่า 2.8 หมื่นล้านบาท

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  และ ดร. มนต์ชัย หนูสง  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าทรัพย์สิน 28,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563ถึง 31 ธันวาคม 2565  โดยมีบลจ.กรุงไทย และบลจ.เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทจัดการกองทุนฯ ณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้