“BKI” ยิ้มครึ่งปีแรกโกยกำไรกว่าพันลบ. ขณะที่ Q2 เบี้ยรับรวมพุ่ง 3,878 ลบ.

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,150.8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,302.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% ส่วนไตรมาส 2 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,878.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% โดยมีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 327.8 ล้านบาท

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (เม.ย.-มิ.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,878.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.9% กำไรสุทธิจาก การรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 327.8 ล้านบาท ลดลง 23.7% รายได้สุทธิ จากการลงทุน 410.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 738.3 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 642.9 ล้านบาท ลดลง 12.7% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.04 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,150.8 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.2% มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 714.4 ล้านบาท ลดลง 0.3% รายได้สุทธิจากการลงทุน 781.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,496.1 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,302.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.2% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 12.23 บาท