‘BLA’ เปิดตัวแม่ทัพคนใหม่ พร้อมกลยุทธ์ “ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดตัว ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ แม่ทัพใหม่ พร้อมเผยทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร รับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันชีวิตด้วยแนวคิด “ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน กับกรุงเทพประกันชีวิต” ขณะเดียวกัน เปิดตัวบีแอลเอ FA3B ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์จาก 3 พันธมิตรทั้งด้านประกันชีวิต ประกันภัย การเงิน และการลงทุนได้อย่างครอบคลุม ด้วยนวัตกรรมการวางแผนการเงิน 3B LINK รวมถึงเปิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวคิดยุค 4.0

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 กรุงเทพประกันชีวิตมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันรับใหม่ประมาณ 8% จากการคาดการณ์ของสมาคมประกันชีวิตไทยที่ว่าปีนี้เบี้ยประกันชีวิตรับรวมจะเติบโต 4-6% ตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลาดประกันชีวิตในไทยที่ยังเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลที่นำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดังนั้นกรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ต่อยอดแนวคิดการดำเนินงาน ขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นที่ 4 มุมมองหลัก ได้แก่ BE A LEADER การนำพาให้องค์กรเดินหน้าสู่ความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัวและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งนำนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค BE A PROFESSIONAL ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการขายเพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมายังได้พัฒนาช่องทางการขายทั้งช่องทางธนาคาร ช่องทางออนไลน์ ช่องทางขายตรง โดยเฉพาะช่องทางตัวแทน ที่บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการขายต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาการเงินร่วมกับพันธมิตรอย่างเป็นระบบ โดยปัจจุบันบริษัทมีจำนวนนักวางแผนการเงินที่ได้รับคุณวุฒิ CFP® และ AFPT™ มากกว่า 100 คน

พร้อมกันนี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้เปิดตัวแคมเปญ บีแอลเอ FA3B อย่างเป็นทางการด้วยแนวคิด “จะยอมให้โชคชะตากำหนด หรือกำหนดชีวิตตัวเอง” โดยจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเงินตามเป้าหมายให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทร่วมผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ที่ปรึกษาการเงินให้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการขายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

BE CUSTOMER CENTRIC จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า คือการไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพประกันชีวิตให้ครอบคลุมทุกการวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิตได้มีการปรับกลยุทธ์และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และBE INNOVATIVE ในยุคที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อให้พนักงาน ตัวแทน และลูกค้าได้ใช้งานสะดวกสบายมากที่สุด กลุ่มแรกคือกลุ่มสมาร์ทแอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลน์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งตัวแทนและลูกค้า เช่น BLA Smart Customer ที่ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรม ต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ตนเองถือครองอยู่ได้ง่ายๆ BLA Smart Fund แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนผ่านที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต สามารถติดตามดูข้อมูลกองทุนที่สนใจ จัดทำพอร์ตการลงทุนจำลอง และเข้าถึงข้อมูลพอร์ตจริงที่ซื้อกับ กรุงเทพประกันชีวิตได้ง่ายกว่าเดิม หรือ BLASmart Agent และ BLA Smart FA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มเติมด้วย BLA Smart GOตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขายได้วางแผนให้ลูกค้าอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น