TK ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

พนักงานบริษัทบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล ทั้งนี้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่ง TK ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยในกรณีต่าง ๆ ทั่วประเทศ