“ดาว” รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2561

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรแห่งอนาคต และร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 20 โครงการ ในฐานะบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ดาว ให้ความสำคัญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (Science, Technology, Engineering and Mathematics : STEM) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมถึงจะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านการศึกษาของชาติในระยะยาว ทั้งนี้ในปี 2561 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในสาขานี้

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า เรามุ่งมั่นพัฒนาและบ่มเพาะเยาวชนในช่วงอายุต่างๆ ตั้งแต่ปฐมวัยจนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้โอกาสและสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของนักเรียนและนักศึกษาในหลากหลายพื้นความรู้ในเวทีชีวิตเพื่อให้เขายืนหยัดเป็นฟันเฟืองที่สำคัญและเป็นอนาคตของชาติ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่ครูอาจารย์เพื่อส่งต่อความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสะเต็มศึกษาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป

ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเยาวชนและบุคลากรของประเทศให้สามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โครงการสำคัญๆ ได้แก่

ห้องเรียนเคมีดาว โดยร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ก่อตั้งโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทางความคิดและการทดลองเคมีในโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

ตลอดระยะเวลา ปี ของการดำเนินโครงการห้องเรียนเคมีดาว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ความสามารถของบุคลากรครูกว่า 1,200 คน จากกว่า 600 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนชุดปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนแก่โรงเรียนมากกว่า 7,000 ชุด ซึ่งช่วยการทดลองใช้เวลาสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์เป็นครูต้นแบบปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนและมีนักเรียนกว่า 60,000 คน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

คาราวานวิทยาศาสตร์ โดยร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งโครงการเมื่อปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน จุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีใจรักในการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ให้กับนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดแทรกเรื่องราวในโลกของวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โครงการยังสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดระยองด้านการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกศึกษาต่อด้านสะเต็มศึกษาเพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองให้เติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนและประชาชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30,000 คน

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ในการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค 4.0 นักศึกษาในโครงการฯ มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของโรงงาน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รู้จักการนำทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นบุคคลากรของสถานประกอบการต่อไป 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์และการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่ปี 2551 ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มีนักศึกษาในโครงการฯ จำนวนกว่า 50 คน ได้ร่วมฝึกงานที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำโรงงานของบริษัทใน จ.ระยอง แล้วทั้งสิ้นจำนวน 17 คน

โครงการระดับชาติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมและเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนกลับสู่สังคม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเกื้อกูล และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อความสุขและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย