เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenger by TUBC 2019)

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 หรือ “The Challenger by TUBC 2019” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงแรมเบิร์คเลย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้

เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ และมอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยเอไอเอได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยและมีความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และนำความรู้มาปรับใช้ในโลกแห่งธุรกิจก่อนก้าวเข้าสู่ประสบการณ์จริงในการทำงาน ทั้งนี้ เอไอเอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’  

เอไอเอ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ Cha(lle)nger ที่ได้มีการนำเสนออย่างเป็นมืออาชีพและมีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) และขอแสดงความยินดีกับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Double Positive Consulting ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Meow Quartet และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 Achilleus Consulting