ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นในด้านการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสร้างรายได้ด้วยการส่งออก ขณะเดียวกันการแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลกมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุน

ทั้งนี้ ถือเป็นเป้าหมายที่ผู้ประกอบการหรือบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ควรได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ทันต่อการเติบโตของโลจิสติกส์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งต่อไปสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM ถือเป็นอีก 1 สถาบันการศึกษา ที่ผลักดันหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับภาคธุรกิจต่างๆ กล่าวคือ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ที่ได้เปิดหลักสูตรมาแล้วกว่า 4 ปี โดยมุ่งเน้นการศึกษา ศรัทธาคุณธรรม สร้างเสริมนวัตกรรม สร้างผู้นำด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

ทั้งนี้ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ คณบดีคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ระบุว่า การขนส่งถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจทุกประเภท PIM เล็งเห็นความสำคัญของโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จึงได้จัดตั้ง “คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง” ขึ้นเป็นคณะใหม่ล่าสุด โดยมี 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ 1.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2.การจัดการการคมนาคมขนส่ง และ 3.การจัดการสถานีและพื้นที่ ซึ่งถือเป็นสาขาเดียวในไทย

 

สำหรับทิศทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคตนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า การจับจ่ายใช้สอยที่มุ่งเน้นในรูปแบบของ “อี-คอมเมิร์ซ” รวมถึงการค้าข้ามพรมแดน ทำให้บุคลากรด้านโลจิสติกส์ จะต้องมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง โดย PIM จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทิศทางในอนาคตดังกล่าว

ในส่วนของจุดเด่นโลจิสติกส์ PIM นั้น คือ การผสานการเรียนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในตลอดระยะหลักสูตร 4 ปี หรือไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่ภาคปฏิบัติ หรือการฝึกงาน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน ที่สำคัญ PIM มีเครือข่ายทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ที่จะช่วยต่อยอดการศึกษาด้วย