สภาธุรกิจประกันภัยไทย แต่งตั้งประธานคนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่ 1/2562-2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562-2564 แทน นายอานนท์ วังวสุ ซึ่งหมดวาระการบริหารลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ นายอานนท์ วังวสุ รองประธาน นางบงกช บวรฤกษ์ เลขาธิการ และนายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน รองเลขาธิการ และมีคณะกรรมการจากภาคธุรกิจประกันภัยร่วมเป็นกรรมการ โดยสภาธุรกิจประกันภัยไทยมีวาระการบริหาร 2 ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ