ประกาศนียบัตรTourism Management Program for Executives (TME) รุ่นที่ 3

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหลักสูตรที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง และหวังว่าผู้อบรมทุกท่านจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาคต
​ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 นี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism : One Planet Travel with Care ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและโลกในอนาคต การลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดน่าน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
สามพราน ริเวอร์ไซด์, ทรู ดิจิทัล พาร์ค, ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และเส้นทางท่องเที่ยวของแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้ง ผู้อบรมยังได้มีโอกาสนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจากเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ได้อบรมมาตลอดทั้งหลักสูตร ผ่านเครื่องมือ “Tourism Platform Canvas” โดย แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของผู้อบรมจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ททท. ต่อไปด้วย
​สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 นี้ “ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จำนวนทั้งสิ้น 89 คน มาจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ซึ่งหากมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งภายในระหว่างรุ่น และระหว่างรุ่นพี่ TME 1 และ TME 2 จะสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างมหาศาล”