กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 12”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่โอฮาร่า นำทีมพร้อมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกข้าวและสนับสนุนพันธุ์ปลาและเป็ดในกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทองเพื่อน้องๆบ้านนานาปีที่12” ณมูลนิธิเด็กฯบ้านนานาอ.แม่สายจ.เชียงรายโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯมุ่งมั่นและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เด็กทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ยังสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้หลายๆชุมชนของไทยมีความเชื่อมั่นและสามารถทำได้ตามพันธสัญญา“Know You Can”