วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน”

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” โดย นางเสาวคนธ์ วงศ์กองแสง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้)  พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 100 ทุน     เป็นเงิน 110,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่        จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบนควน, โรงเรียนบ้านคอกช้าง, โรงเรียนบ้านคลองขุด, โรงเรียนบ้านบ่อมอง, โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนวัดหนองดี รวมทั้งสิ้น  35 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท  โดยมี นายพินิจ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบนควน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโศก จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน  30  ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม จ.กระบี่ จำนวน 10  ทุน เป็นเงิน  20,000  และโรงเรียนในพื้นที่ จ.สงขลาอีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนบ้านวัดใหม่,  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง, โรงเรียนวัดห้วยลาด และโรงเรียนวัดประตูไชย รวมทั้งสิ้น 25 ทุน เป็นเงิน 26,000 บาท

สำหรับโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน