Browsing Tag

เปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019

คปภ. ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินชั้นสูง (Million Dollar Round Table : MDRT ประเทศไทย)…