Browsing Tag

สภาธุรกิจประกันภัยไทย

สภาธุรกิจประกันภัยไทย แต่งตั้งประธานคนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่ 1/2562-2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562-2564 แทน นายอานนท์ วังวสุ…