Browsing Tag

ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า

‘GSB Research’ เผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup Q4 ปี 62…

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 4 ปี 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50” ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย…